AUDITO PASLAUGOS

Audito paslaugos atliekamos pagal Tarptautinės buhalterių federacijos patvirtintus Tarptautinius audito standartus (TSA), auditą. UAB „Žemaitijos auditas” turi didelę auditavimo ir tikrinimo patirtį privataus ir valstybės kapitalo įmonėse. Audito paslaugos buvo atliktos įvairių veiklos sričių įmonėms : transportas, logistika, sveikatos apsauga, švietimas, komunalinis ūkis, žemės ūkis, pramonė, didmeninė ir mažmeninė prekyba, statyba, maisto pramonė, turizmas, baldų gamyba, visuomeninis maitinimas bei kt.

Privalomas auditas

Vadovaujantis LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo ir Akcinių bendrovių įstatymo bei LR įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatomis, metinių finansinių ataskaitų auditas turi būti atliktas:

Valstybės ir savivaldybės įmonėse, viešojo intereso įmonėse, akcinėse bendrovėse, kooperatinėse bendrovėse (kooperatyvuose), tikrosiose ūkinėse bendrijose ir komanditinėse ūkinėse bendrijose, kuriose visi tikrieji nariai yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės, taip pat uždarosiose akcinėse bendrovėse, kuriose akcininkė yra valstybė ir (arba) savivaldybė.

Konsoliduotąsias finansines ataskaitas sudarančiose įmonėse turi būti atliktas metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditas.

Uždarosiose akcinėse bendrovėse, kooperatinėse bendrovėse (kooperatyvuose), tikrosiose ūkinėse bendrijose ir komanditinėse ūkinėse bendrijose, kuriose visi tikrieji nariai yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės, jeigu jų ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę finansinių metų dieną viršija šiuos dydžius:
-pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus – 3 500 000 eurų;
-balanse nurodyto turto vertė – 1 800 000 eurų;
-vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per ataskaitinius finansinius metus – 50.

Auditas įmonės iniciatyva

Audito poreikį paprastai nustato savininkai arba vadovas. Pastaraisiais metais vis daugiau kompanijų, kuriems auditas yra neprivalomas, pripažįsta tokio audito būtinumą ir naudą, kadangi įvertina tolesnės verslo plėtros galimybes bei įmonės finansinės padėties stabilumą.

Siekiant patikrinti finansinių ataskaitų teisingumą;

Norint įsitikinti įmonės finansinės būklės tikrumu ir jos veiklos patikimumu;

Reikalaujant bankui;

Sprendžiant turtinius ginčus tarp įmonių arba įmonių ir konkrečių asmenų;

Vykdant operacijas, susijusias su turto padalijimu ir naudojimu;

Norint užtikrinti dirbančių žmonių tarpusavio pasitikėjimą;

Bankrutuojant įmonei;

Jungiantis arba dalijantis įmonei;

Siekiant geriau sutvarkyti apskaitą, vidaus kontrolę, patobulinti valdymo sistemą;

Kitais atvejais.

PROJEKTŲ AUDITAS

audito paslaugos

UAB „Žemaitijos auditas” atlieka Europos Sąjungos ir kitų fondų teikiamos paramos lėšų auditą, konsultuoja projektų finansinės apskaitos, išlaidų atitikimo finansavimo reikalavimams, fondo lėšų įsisavinimo bei kitais klausimais.

Vertiname fondų ar institucijų, atsakingų už užsienio finansinės pagalbos teikimą ir jos naudojimo priežiūrą, valdymo ir kontrolės sistemų atitikimą, fondo gairėse nustatytiems reikalavimams. Atliekame auditą pagal užsienio finansinės pagalbos teikėjo nustatytas taisykles ir tarptautiniu mastu pripažįstamus audito standartus.

Vadovaudamiesi užsienio finansinės pagalbos teikėjo patvirtintomis administravimo normomis, vertiname, ar projekto lėšomis finansuojamos išlaidos atitinka finansavimo reikalavimus; parengiame ataskaitą ar išduodame pažymą, parengtą pagal subsidijavimo sutartyje nustatytą standartinę audito ataskaitos ar pažymos formą.

UAB „Žemaitijos auditas” per paskutinius 6 metus yra atlikusi virš 65 projektų auditų, administruojamų VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra”, VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra”, Paramos fondo „Europos socialinio fondo agentūra”, Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo ir kitų įgyvendinančiųjų institucijų.

MOKESČIŲ PATIKRINIMAS

Atliekame teminius mokesčių patikrinimus, kurių tikslas – įvertinti ar mokesčiai apskaičiuojami ir mokestinė atskaitomybė sudaroma pagal mokesčių mokėjimą reglamentuojančius įstatymus ir kitus normatyvinius aktus. Atlikę teminį patikrinimą, pateikiame ataskaitas, kuriose nurodome aptiktas klaidas, nustatome esamą ir galimą mokestinę riziką, pateikiame rekomendacijas kaip sumažinti riziką ir ištaisyti klaidas. Laiku ištaisytos klaidos, pateiktos patikslintos mokesčių deklaracijos padeda išvengti baudų. Praktikoje neretai pasitaiko atvejų, kai įmonės dėl įvairių priežasčių sumoka mokesčių daugiau, nei reikalauja įstatymai. Tada mūsų patarimai gali duoti ir tiesioginės finansinės naudos.

Atstovaujame klientus mokesčius administruojančiose institucijose. Teikiame įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą bei PVM mokėtojų registrą paslaugas. Atstovaujame klientų interesus mokestiniuose ginčuose Valstybinėje mokesčių inspekcijoje, Mokestinių ginčų komisijoje, teismuose ir kitose institucijose (geras teisės aktų išmanymas ir atitinkama patirtis leidžia sėkmingai atstovauti klientų interesus panaikinant priskaičiuotus mokesčius, jų delspinigius ir baudas arba sumažinant jų sumas). Mokesčių tikrinimo eigoje mūsų mokesčių konsultantai teikia klientams praktinę pagalbą, sprendžiant įvairias su mokesčiais susijusias problemas siūlydami aiškius ir efektyvius mokesčių optimizavimo, planavimo ir mokesčių strategijos sprendimus.

TURITE DAUGIAU KLAUSIMŲ?